• Разликата между група и екип
  • Изграждане и прилагане на екипни правила и ценности
  • Представяне и зрялост на екипа – етапи на развитие
  • Ясно комуникиране на роли и отговорности
  • Автономност, креативност и значимост
  • Справедливо определяне на финансови стимули
  • Мениджъра като ролеви модел
  • Кооперация и отношение към неформалните лидери
  • Ефективната големина на екипа, правилно управление на наличните ресурси
  • Защитаване на интересите на екипа пред други функции и нива в организацията