• Подготовка за водене на преговори
  • Умения за въздействие и техники за влияние
  • Същинска част на преговорния процес
  • Финализиране на споразумението
  • Усъвършенстване на търговските умения
  • Навлизане в културата на компанията и първи контакти с клиенти и доставчици
  • Идентифициране и решаване на проблеми при затварянето на търговски сделки

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението по “Водене на ефективни търговски преговори” може да бъде осъществено в 2 направления:

  • За търговци – активно занимаващи се с търсене и обслужване на клиенти
  • За служители и мениджъри на различни нива в йерархията, които трябва ежедневно да преговарят с вътрешни клиенти

Модулът представя тактики на въздействие и защита от външно въздействие. Във фокус е постигането на желан резултат на база предварително изграждане на подходящи взаимоотношения.

Ние, в IBTrainings, не вярваме в стандартните подходи, за това предварително вникваме в детайлите на бизнеса. Съобразяваме специфичните цели и свързваме обучението със стратегията на екипа.