Фокус на обучението

Обучението по Иновации и креативност има за цел да отключи потенциала на екипа за оптимизиране и разработване на решения, които да доведат до подобрения в ежедневната работа, удовлетвореността на клиентите и цялостните резултати на бизнеса.

След преминаване през обучението, участниците са способни да: намират лесно потенциални иновации в процесите, структурата и организацията; да защитават креативните си идеи пред хората, които трябва да ги подкрепят; да прилагат успешни модели, адаптирани според българската действителност; да оценяват плюсовете и минусите на всяка иновативна идея; да фокусират вниманието си върху подобрения, които добавят стойност за бизнеса.

Теми на обучението

Модул 1: Защо иновациите са важни
Намаляване на разходите
Повишаване на клиентската удовлетвореност
Подобряване на взимането на решения
Ефективна колаборация между екипи и индивиди
Модул 2: Стратегически подход към иновациите
Макро анализ на средата
Структуриран подход към стратегическия процес
Изпълнение на стратегията
Модул 3: Екипна креативност
Споделяне и обсъждане на идеи
Фокус върху общата цел
Идеи с бъдеще и идеи, с които си губим времето
Модул 4: Клиентско преживяване
Пътят на клиента преди
Очакванията на клиента днес: персонализиране, достъп, бърз отговор, искреност
Овластяване на клиента
Service Design подход

Инструменти: PESTEL Model, Five Forces Model, Key Success Factors, SWOT Analysis, Value Chain Analysis, Benchmarking, Competitive Profile Benchmarking