Търговски умения

Управление на търговски екипи
 • Ролята на ръководителя в търговския процес
 • Ролеви модел, изграждане на уважение и влияние в екипа
 • Ефективен подход, прилагане на подходящ мениджърски стил
 • Целеполагане, таргети и постигане на резултати
 • Индивидуален принос за постигане на целите на екипа
 • Отдаденост на членовете на екипа към груповите резултати
 • Комуникация с други екипи в компанията
 • Решаване на проблеми, конфликти и взимане на решения
Заявете Цени
Управление на търговски обекти
 • Оперативно управление на търговски обекти
 • Постигане на резултати с наличните ресурси и решаване на ежедневни проблеми
 • Цялостна картина върху позиционирането на обекта
 • Личен принос към резултатите на обекта
 • Приоритизиране на краткосрочни и дългосрочни задачи
 • 5-те стъпки за постигане на приходи
 • Събиране, докладване и анализ на основните бизнес индикатори
 • Взаимодействие с други обекти на търговската верига
 • Управление на ключови за бизнеса и индустрията показатели и процеси
 • Планиране, комуникация и обективни отношения със служителите
Заявете Цени
Продажби към крайни клиенти (В2С)
 • План на действие
 • Установяване профили на потенциални клиенти и процес по набелязване
 • Поставяне на цели и психологическа настройка
 • Техники за водене на телефонни разговори с цел реализиране на продажби и/или уговаряне на среща
 • 1-ва среща – Установяване и/или стимулиране на нужди
 • 2-ра среща – Предоставяне на решение и финализиране на продажба
 • Фундаменти на след-продажбеното обслужване и стимулиране на препоръки
Заявете Цени
Стъпки на продажбата
 • Типове клиенти
 • Психология и очаквания на клиента
 • Подход и отношение за успешна реализация на продажби
 • Цикъл на продажбата: планиране, подготовка, изпълнение и проследяване
 • Връзка между продажбено и след-продажбено обслужване
 • Компоненти на успешния търговец
 • Техники за финализиране на продажби
Заявете Цени
Продажбени умения за напреднали
 • Техники за водене на преговори
 • Поведение при комуникация с “трудни” клиенти
 • Управление на конфликти и извличане на ползи от тях – трансформация на дефекта в ефект
 • Специфики на продажбите и прилагане на нестандартни подходи
 • Модел за предаване на ентусиазъм от търговец към клиент
 • Разлики между средностатистически и успешен търговец
Заявете Цени
Продажби по телефона
 • Ясно разбиране на очакванията на клиентите
 • Увеличаване на броя на „Апостолите” сред клиентите
 • Планиране на личната фуния на продажбите
 • Изчисляване на лична формула за успех;
 • Превръщане на определените търговски таргети от мениджмънта до конкретен личен план за действие по дни
 • Развиване на желание за постигне на търговски резултати.
Заявете Цени
Лично търговско планиране
 • Aнализ на клиентите и техните очаквания
 • Aнализ на фунията на продажбите
 • Изчисляване на личната формула за успех
 • Изготвяне на личен план за действие
Заявете Цени
Продажби към бизнес клиенти (В2В)
 • Анализ на пазара и конкуренцията
 • Матрица на приоритетите и откриване на sweet spot
 • Изпращане на ясни и целенасочени послания
 • Фокус върху конкурентните предимства на бизнеса
 • Разбиране за процеса на покупка на клиента
 • Яснота за ключовите болки на клиента
 • Първи впечатления и студени контакти
Заявете Цени
Стратегически продажби
 • Приоритизиране на възможностите за продажба и резултатите, които носят на бизнеса
 • Обективна оценка на шансовете за успех и стойността на продажбата
 • Провеждане на търговски срещи с фокус върху нуждите и предизвикателствата на клиента
 • Употребата на ефективни и смислени въпроси по време на търговска среща
 • Разбиране за важността на изслушването
 • Изграждане и поддържане на ползотворни отношения с настоящи и потенциални клиенти;
 • Разработване на стратегии и тактики спрямо конкурентите
 • Яснота за ролите в клиентската организация (потребители, решаващи, оценяващи, ментори)
 • Последователност при планиране и изпълнение на стъпките за затваряне на сделката
Заявете Цени
Ефективни търговски преговори
 • Подготовка за водене на преговори
 • Същинска част на преговорния процес
 • Финализиране на споразумението
 • Усъвършенстване на търговските умения на консултантите
 • Навлизане в културата на компанията и първи контакти с клиенти и доставчици
 • Идентифициране и решаване на проблеми при затварянето на търговски сделки
Заявете Цени
През очите на клиента
 • Очаквания на клиента
 • Фази на настроенията преди, по време, и след покупка
 • Компоненти, въздействащи на клиента
 • Разлики между желание и нужда и начини за удовлетворяването им
 • Търговски подходи в зависимост от степен на компетентност на клиента
Заявете Цени

Обслужване на клиенти

Управление на взаимоотношенията
 • Процес по изграждане и развиване на взаимоотношения
 • Тактики при зараждане, планиране и управление на взаимоотношения
 • Баланс между професионални и лични взаимоотношения
 • Модели за поддържане на дългосрочни и продуктивни взаимоотношения
 • Поведение при възникване на проблемни казуси
 • Продуктивна комуникация и даване на конструктивна обратна връзка
Заявете Цени
Обслужване на трудни клиенти
 • Дефиниране на понятието “труден” клиент и типове трудни клиенти
 • Вникване и разбиране на причините поради поведението на клиента
 • Техники за справяне с трудни клиенти
 • Модели за трансформиране в последователността: труден клиент – спокоен клиент – доволен клиент – лоялен клиент
 • Справяне с възражения
 • Емоционална интелигентност и език на тялото при работа с трудни клиенти
Заявете Цени
Обслужване по телефона
 • Ключови комуникационни умения при обслужване на клиенти по телефона
 • Бариери пред ефективната комуникация по телефона
 • Изразни средства в телефонната комуникация
 • Личностни типове и стилове на комуникация с всеки от тях
 • Справяне с емоциите в комуникацията по телефона
Заявете Цени
След-продажбено обслужване
 • Професионално обслужване след приключване на продажбата
 • Създаване на програма за след-продажбено обслужване
 • Целенасочена работа по набиране на препоръки от клиенти
 • Повишаване на ангажираността на търговците към обслужването на клиентите
 • Навлизане в културата на компанията и първи контакти с клиенти
 • Създаване и развиване на лоялността на клиента
 • Разработване и въвеждане на стандарти за след-продажбено обслужване
Заявете Цени
Управление на качеството на обслужване
 • Дефиниране на бизнес целите по отношение на качеството на обслужване
 • Определяне на ключови показатели за бизнес целите
 • Адаптиране на средата в съответствие с поставените таргети
 • Развитие и прехвърляне на знания към служителите
 • Контрол и управление на индивидуалното и екипно представяне
 • Структуриран мениджмънт на качеството на обслужване
 • Повишаване на нивата на клиентска удовлетвореност
 • Ефективност на продажбите
Заявете Цени

Управление на хора

Управление на хора
 • Роля и отговорности на мениджъра
 • Мотивация за всеки член на екипа, независимо колко различни са те
 • Използване на най-подходящия управленски и личен стил според нуждите на различните ситуации
 • Ефективно решаване на конфликти при различни обстоятелства
 • Приключване на повече задачи посредством най-резултатните техники за делегиране
 • Превръщане на трудни и слаби изпълнители в екипни играчи
 • Печелене на доверието и сътрудничеството на различни хора в организацията
 • Повишаване на самочувствието, лидерските умения, и личното и професионално удовлетворение от работата чрез успешно управление на хора
 • Правилна употреба на подсилваща и пренасочваща обратна връзка
 • Трудности и предизвикателства в преминаването от експерт към мениджър
Заявете Цени
Основни мениджърски функции
 • Преминаване от индивидуално към екипно постигане на цели
 • Ефективно планиране и приоритизиране
 • Делегиране, поставяне на задачи, изпълнение, контрол и оценка
 • Целеполагане, въвличане на екипа, управление на дискусии и срещи
 • Формално и неформално обсъждане на текущи и дългосрочни поведения и резултати
 • Създаване и прилагане на стандартни принципи за екипно и индивидуално представяне
 • Разликата между активност и постижение
Заявете Цени
Високо-ефективни екипи
 • Разликата между група и екип
 • Изграждане и прилагане на екипни правила и ценности
 • Представяне и зрялост на екипа – етапи на развитие
 • Ясно комуникиране на роли и отговорности
 • Автономност, креативност и значимост
 • Справедливо определяне на финансови стимули
 • Мениджъра като ролеви модел
 • Кооперация и отношение към неформалните лидери
 • Ефективната големина на екипа, правилно управление на наличните ресурси
 • Защитаване на интересите на екипа пред други функции и нива в организацията
Заявете Цени
Мотивация и ангажираност
 • Мотивация за постижения
 • Външна и вътрешна мотивация;
 • Мотивация 2.0 – как и кога е приложима и ефективна
 • Мотивация 3.0 – как и кога е приложима и ефективна
 • Ангажиране (въвличане) на екипа и връзка с мотивацията
 • Отношението на екипа към резултатите – важност и значимост
 • Задържане на ключови служители;
 • Индивидуални постижения, които носят организационните резултати;
 • Създаване и налагане на екипна култура
 • Екипна vs. организационна култура
 • Щастливите колеги и екипните резултати
Заявете Цени
Даване на обратна връзка
 • Същност и значение на даването на обратна връзка
 • Стилове и начини на даване на обратната връзка
 • Приемане на обратна връзка
 • Разлики между обратна връзка и конструктивна обратна връзка
 • Подсилваща обратна връзка
 • Пренасочваща обратна връзка
 • Причини за лоша обратна връзка и последствия от нея
Заявете Цени
Управление на конфликти в екипа
 • Разлика между емоционална и конвенционална интелигентност и начин на употреба
 • Владеене и контрол над емоциите
 • Същност и значение на аналитичните умения и начините за справяне с възражения
 • Поведение преди, по време и след конфликтна ситуация
 • Причини за конфликти и подход за извличане на ползи от тях
 • Отчитане на предпоставките за възникване на конфликт
 • Разпознаване на различните фази на конфликта
 • Разпознаване и преодоляване на психологични защити
 • Стратегии на поведение по време на конфликт
 • Техники за управление на конфликтни ситуации
 • Използване на конфликтите като база за развитие
Заявете Цени
Структурирани екипни срещи
 • Формално и неформално общуване в работна среда
 • Плюсове и минуси на различните управленски поведения
 • Контрол на информацията посредством лично участие в споделянето й
 • Въвличане на членовете на екипа във взимането на решения
 • Насочване на индивидуалните усилия към постигането на екипните цели
 • Честота на формалните срещи
 • Структура и фокус на срещите
 • Индивидуални и групови срещи
Заявете Цени
Управление на промяната
 • Организационна съпротива към промяната
 • Споделяне на голямата картина
 • Емоционални реакции спрямо промяната
 • Споделяне на отговорност;
 • Мотивиране на служителите чрез структури, процеси и позиции
 • Промяната като двигател на новата организационна култура
 • Отговаряне на личните притеснения на колегите
 • Представяне на екипа на нови ръководители в контекста на промяната
 • Модел на осъществяване на организационната промяна
 • Осигуряване на подкрепа от ключови колеги и партньори в организацията
Заявете Цени

Оперативно управление

Управление на проекти
 • Основни принципи и ключови концепции в управлението на проекти
 • Ключови характеристики на един проект
 • Ключови етапи на един проект
 • Временни екипи
 • Управление без структурен авторитет
 • Планиране на работата по проекта
 • Планиране, ресурси и план на разходите
 • Анализ и управление на рисковете
 • Изпълнение и контрол
 • Какво научаваме от всеки проект
Заявете Цени
Управление на времето
 • Умения за приоритизиране
 • Принципи и стъпки при управление на времето
 • Матрица на управление на времето
 • Инструменти на управление на времето и ползи от тях
 • Грешки и начини за справяне при управление на времето
Заявете Цени
Управление на конфликти
 • Разлика между емоционална и конвенционална интелигентност и начин на употреба
 • Владеене и контрол над емоциите
 • Същност и значение на аналитичните умения и начините за справяне с възражения
 • Поведение преди, по време и след конфликтна ситуация
 • Причини за конфликти и подход за извличане на ползи от тях
Заявете Цени
Вътрешни клиенти
 • Подход, нагласа и отношение спрямо колеги и партньори
 • Вникване и взаимозаменяемост
 • Постигане на синергия в екипа
 • Умения за „себепродажба‘‘
 • Управление на стреса в работна среда
Заявете Цени

Лидерство

Ефективна комуникация
 • Смисъл и предназначение на комуникацията
 • Природа на общуването
 • Стилове на комуникационния процес в зависимост от цели, обстановка и обстоятелства
 • Пречки в процеса на общуване и начини за справяне с тях
 • Емоционална интелигентност в комуникацията
Заявете Цени
Успешно водене на преговори
 • Същност и цел на преговарянето
 • Тактики в процеса на преговаряне
 • Качества и умения на ефективния преговарящ
 • Стъпки в процеса на преговаряне
 • Умения за убеждаване и умения за защита от убеждаване
Заявете Цени
Управление на стреса
 • Причини за появата на стрес
 • Видовете стрес
 • Предотвратяване на възникването на нездравословен стрес
 • Подобряване на работния климат в компанията
 • Елиминиране на незначителните причинители на стрес
 • Обсъждане на значителните причинители на стрес и причините за съществуването им
 • Екипно отношение към причинителите на стрес
 • Връзката между стреса и текучеството на персонала
Заявете Цени
Взимане на решения
 • Процес по взимане на решение – анализ, структуриране, и формиране
 • Обективно и субективно отношение към решенията, които взимаме
 • Резултат и вероятност – намаляване на несигурността при взимане на решения
 • Филтриране на информация
 • Баланс между решения и взаимоотношения с екипа
 • Справяне с несигурността
 • Въвличане на екипа във взимането на решения
Заявете Цени
Иновации и креативност
 • Смисъл на иновациите и успешното им защитаване и внедряване
 • Иновативни подходи в българската действителност
 • Иновации според нуждите, индустрията и културата на компанията
 • Как да защитаваме иновативните си идеи
 • Плюсовете от иновацията, сравнени с потенциалните минуси
 • Идеи с бъдеще и идеи, с които си губим времето
 • Разбиране на голямата картина
Заявете Цени
Емоционална интелигентност
 • Какво е емоционална интелигентност
 • Разлика между конвенционална и емоционална интелигентност
 • Анатомия на емоциите
 • Емоционална интелигентност – начини на употреба
 • Владеене и контрол над емоциите
Заявете Цени
Дългосрочни взаимоотношения
 • Изграждане на дълготрайни и продуктивни отношения, които спомагат за постигане на обещаните резултати
 • Фокусиране върху дългосрочно устойчивия успех и пазарната стойност на репутацията
 • Примирение с това, че идеите ни могат да останат неразбрани и как това би се отразило на резултатите
 • Самооценка, осъзнатост и влияние на силните и слабите ни страни върху резултатите
 • Баланс между индивидуални и организационни ценности и култура
Заявете Цени
Отговорност за резултата
 • Изпълнението на поетите отговорности винаги изисква знание, разбиране и точно изпълнение
 • Всеки избор носи своите последствия.
 • Осъзнаване и планиране преди изпълнение
 • Всеки екип е толкова силен, колкото слабо е най-слабото му звено
 • Личната отговорност е въпрос на избор
Заявете Цени
Презентационни умения
 • Презентационни поведения
 • Подготовка за представянето
 • Преодоляване на вътрешното напрежение
 • Убедително представяне
 • Структура на представянето
 • Визуализиране на представянето
 • PowerPoint
 • Prezi
 • Google Slides
 • Добри практики в дизайна
 • Взаимодействие с аудиторията
 • Управление на впечатлението
 • Фокусиране на аудиторията
 • Комуникиране на ясни послания
Заявете Цени
Продуктово представяне
 • Презентационни поведения
 • Подготовка за представянето
 • Преодоляване на вътрешното напрежение
 • Структура на представянето
 • Конкурентни предимства
 • Визуализиране на представянето
 • Инструменти и дизайн
 • PowerPoint
 • Prezi
 • Google Slides
 • Добри практики в дизайна
 • Взаимодействие с аудиторията
 • Управление на впечатлението
 • Комуникиране на ясни послания
Заявете Цени
Обучение за обучаващи
 • Съвременни подходи към обученията
 • Обучение извън училище
 • Баланс между теория и практика
 • Ефективно предаване на информация
 • Практическо приложение на наученото
 • Структура на интеракциите, съвети за управление на времето
 • Техники за преодоляване на негативни отношения към обучението
 • Изграждане на взаимоотношения с обучаваните
Заявете Цени