• Мотивация за постижения
  • Външна и вътрешна мотивация;
  • Мотивация 2.0 – как и кога е приложима и ефективна
  • Мотивация 3.0 – как и кога е приложима и ефективна
  • Ангажиране (въвличане) на екипа и връзка с мотивацията
  • Отношението на екипа към резултатите – важност и значимост
  • Задържане на ключови служители;
  • Индивидуални постижения, които носят организационните резултати;
  • Създаване и налагане на екипна култура
  • Екипна vs. организационна култура
  • Щастливите колеги и екипните резултати

Каква е връзката между мотивацията и ангажираността на екипа? Дали тези два компонента са двете страни на една и съща монета? За нас по-скоро не.

Екипа и членовете в него могат да бъдат мотивирани, тоест да имат амбицията да постигнат целта си, но да нямат чувството на принадлежност към компанията. В същото време ангажираността под формата на емоционална връзка с екипа или компанията не е достатъчна.

Ние се фокусираме върху индивидуалните причини, непозволяващи хората и екипите да се чувстват мотивирани и ангажирани и работим върху тях.

Ангажираност * Мотивация = Корпоративна синергия. Не случайно знакът между ангажираност и мотивация е за умножение, а не събиране, защото всяко нещо, умножено по 0 остава 0.