• Съвременни подходи към обученията
 • Полево обучение
 • Баланс между теория и практика
 • Ефективно предаване на информация
 • Практическо приложение на наученото
 • Структура на интеракциите, съвети за управление на времето
 • Техники за преодоляване на негативни отношения към обучението
 • Изграждане на взаимоотношения с обучаваните

Програмата представлява съвкупност от 12 последователн двудневни модула, реалзирани в рамките на 12 – 16 месеца:

 1. Модул 1: Въведение в проекта—Комуникационни умения
 2. Модул 2: Презентационни умения
 3. Модул 3: Планиране, целеполагане, изпълнение и проследяване на обучителен цикъл
 4. Модул 4: Модул 4: Техники на обучение, начини на въздействие над аудитория, постигане на синергия
 5. Модул 5: Workshop
 6. Модул 6: Идентифициране нужди от обучения
 7. Модул 7: Управление на конфликти и водене на преговори
 8. Модул 8:Емоционална интелигентност и даване на обратна връзка
 9. Модул 9: Управление на време и групова динамика
 10. Модул 10: Workshop
 11. Модул 11: Лидерски умения за трейнъри
 12. Модул 12: Финален workshop—Заключителна сесия на проекта