• Изпълнението на поетите отговорности винаги изисква знание, разбиране и точно изпълнение
  • Всеки избор носи своите последствия.
  • Осъзнаване и планиране преди изпълнение
  • Всеки екип е толкова силен, колкото слабо е най-слабото му звено
  • Личната отговорност е въпрос на избор