• Очаквания на клиента
  • Фази на настроенията преди, по време и след покупка
  • Компоненти, въздействащи на клиента
  • Разлики между желание и нужда и начини за удовлетворяването им
  • Търговски подходи в зависимост от степен на компетентност на клиента

КОНЦЕПЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

“Управление на клиентски очаквания” е модул, предоставящ клиентската гледна точка при процеса на продажбено обслужване – от импулса за покупка до следпродажбените активности.

Разглежда се цялостното клиентско преживяване и начините, по които клиентите възприемат действията и отношението на търговеца. Акцентираме върху това кое на практика ако се подобри в търговския подход ще се отрази положително и трайно върху навиците на клиента. Вниквайки и разбирайки потребностите на клиентите си, можем много повече да влияем и да бъдем още по-успешни.

Съдържанието и начина на провеждане на модулите не са стандартни, а се изготвят в зависимост от естеството на дейността. Поради тази причина предварително се осъществява детайлна бизнес диагностика.

Ползи за участниците:

  • Разбиране и осъзнаване на очакванията на различните типове клиенти;
  • Осъзнаване фазите на настроенията преди, по време и след покупка, и прилагане на навременни тактики за въздействие;
  • Формиране на адекватен, гъвкав и креативен подход към всеки клиент;
  • Разграничаване между желание и нужда за клиента и начини за удовлетворяването им;
  • Търговски подходи в зависимост от обстоятелствата и приоритетите на клиента.