• Анализ на пазара и конкуренцията
  • Матрица на приоритетите и откриване на sweet spot
  • Изпращане на ясни и целенасочени послания
  • Фокус върху конкурентните предимства на бизнеса
  • Разбиране за процеса на покупка на клиента
  • Яснота за ключовите болки на клиента
  • Първи впечатления и студени контакти

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

Целта на обучението по В2В Продажби е не просто представянето на продукта или услугата, а ефекта, които те имат върху клиента. Крайната полза е ключов фактор за решението. В този тип взаимоотношения ние не говорим за покупка, а по-скоро за продуктивни и дългосрочни взаимоотношения.

Тези взаимоотношения се постигат най-вече чрез постоянство, но и креативност. Необходимо е да се съобразят особеностите на бизнеса, на който “продаваме” – дейнсот, мащаб, специфики, изисквания и др.

Фундамент в концепцията ни е да осъществим детайлно проучване на бизнеса и устройството на организацията предварително.

Всяка от темите се провежда с времетраене  в зависимост от нуждите на клиента. Тренингите се провеждат в зала и време, съобразено с естеството на бизнеса и изискванията на клиентите ни.