Управление на обслужването

  • Дефиниране на бизнес целите по отношение на качеството на обслужване
  • Определяне на ключови показатели за бизнес целите
  • Адаптиране на средата в съответствие с поставените таргети
  • Развитие и прехвърляне на знания към служителите
  • Контрол и управление на индивидуалното и екипно представяне
  • Структуриран мениджмънт на качеството на обслужване
  • Повишаване нивата на клиентска удовлетвореност
  • Ефективност на продажбите