• Ролята на ръководителя в търговския процес
  • Ролеви модел, изграждане на уважение и влияние в екипа
  • Ефективен подход, прилагане на подходящ мениджърски стил
  • Целеполагане, таргети и постигане на резултати
  • Индивидуален принос за постигане на целите на екипа
  • Отдаденост на членовете на екипа към груповите резултати
  • Комуникация с други екипи в компанията
  • Решаване на проблеми, конфликти и взимане на решения
[block id=”postnav”]