Фокус на обучението

Обучението по 8D покрива модела на осемте дисциплини и прилагането му при решаване на проблеми. 8D обучението разкрива подхода, използван от инженери по качеството за откриване, разрешаване и елиминиране на повторяеми проблеми като част от подобрението на продукти и процеси.

След преминаване през обучението, участниците са способни да: дефинират какво е 8D; демонстрират и прилагат процеса за решаване на проблеми; илюстрират процеса на 8D чрез диаграма; анализират основните причини и Петте защо; прилагат 8те дисциплини при решаване на проблеми; следват стъпките на 8D; използват 8D чек листа и добри практики.

Обученията комбинират теоретична рамка и практическа част в съотношение 70 % : 30 % в полза на практиката

Теми на обучението

Модул 1: Въведение в 8D и фокус върху клиента
Описание на 8D методологията за решаване на проблеми
Фокусиране върху клиентите
Модул 2: Екипни постижения и управление на 8D
Екипен подход към решаването на проблеми
Управление на 8D процеса
Модул 3-4: Изготвяне на 8D доклад с фокус върху клиента
D1 – Формиране на екип
D2 – Описание на проблема
D3 – Временни решения (ограничаващи действия)
D4 – Анализ на основните причини и точка за бягство
D5 – Постоянни решения (поправителни действия)
D6 – Въвеждане на постоянните решения
D7 – Валидиране на постоянните решения
D8 – Затваряне и поздравления за екипа  

Инструменти: Efficient Brainstorming, 5 Whys, ishikawa Diagrams, FMEA, Affinity Diagrams