В периода декември 2023 г. – януари 2024 г. ние от IBTrainings проведохме ежегодното си проучване на въздействието на външните обучения върху качествените и количествените резултати на компаниите. Идеите на това проучване всъщност са няколко: от една страна да проверим как се отразява инвестицията, която компаниите правят под формата на обучения за хората в екипите, а от друга, каква е приемствеността в политиките, свързани с развитието на хора през годините. Не по-маловажно е да се наблюдава и как самите служители възприемат обученията.

В крайна сметка какъв е смисълът на всичко онова, което правим, ако няма отражение и няма резултат? Ако пластовете след нашите действия и усилия не са се променили? Ако няма рефлексия и надграждане, означава че сме си изгубили времето или не сме на правилния път.

В анкетата участват точно 100 компании с екипи между 50 и 2000 човека от различни сектори – бързооборотен сектор, финтех, гейминг, бетинг, телеком, транспорт и логистика, организиране на събития,  недвижими имоти, енергиен сектор, небанков сектор, строителен сектор, производство, търговия, земеделие и др. Респондентите са ключовите лица в организациите, взимащи решения или влияещи върху решенията, свързани с обученията и цялостните стратегии за развитие на хора. В това число собственици, управители, ЧР директори, търговски директори, производствени директори и мениджъри на дивизии. В текущото издание на изследването успяхме да привлечем двойно повече респонденти спрямо миналата година.

Нека разгледаме и анализираме въпросите и отговорите в анкетата един по един.

Въпрос № 1: Какви организирани обучения за екипите проведохте през 2023 г.?

През изминалата 2023 г. с 40,4 % водят специализираните обучения. При разговори с анкетираните стана ясно, че те включват продуктови, технически, софтуерни и всякакви, свързани с технологията на работа, процесите на работа, както и специализирани въвеждащи програми. Ние отчитаме това като добър знак в сравнение с 2022 г., когато водещият процент беше зает от мениджърски и лидерски обучения. Специализираните обучения създават и надграждат т.нар. твърди умения. Те са необходимата (но недостатъчна) част за успеха на всяка организация. Специализираните и въвеждащите обучения създават у новодошлите хора модела на работа. Създаването на съобразени и подходящи модели на работа спестява много време в бъдеще. Защото ако компаниите не го инициират, новодошлите си го изграждат сами, а то не винаги е най-правилния начин. В такива случаи след време се налага промяна, а промяната на работни навици изисква много повече време, енергия и нерви, отколкото моделирането на такива в началото.

На второ място с 31,9 % са мениджърските и лидерските обучения с пояснението (както и през 2022 г.), че те в основната си степен са насочени към средно ниво мениджмънт. Запазва се тенденцията да се акцентира върху това ниво тъй като то представлява гръбнакът на компанията. То е звеното, което провожда стратегическите решения на топ мениджмънта към оперативните членове на екипа. В повечето компаниите практиката е да се промотират хора отвътре, което според нашия опит е по-добрата практика, но е съпътствано с препозициониране на повишените служители. На новата позиция на тях им се налага да мислят много по-организационно и лидерски, отколкото оперативно. Това не е никак лесно за изпълнение и затова и голяма част от обученията са насочени точно в такава насока.

Делът на търговските обучения е спаднал от 26 % (през 2022 г.) на близо 13 % (през 2023 г.). Но все пак се наблюдава намаление в обученията за продажби. Причините за това са няколко. Много компании имат вътрешнотърговски обучители, развили високо ниво на експертиза. Освен това намалението в обема търговски обучения отразява успокояването на пазара. Тоест за 2024 прогнозите са компаниите да не залагат толкова много на експанзията, колкото на запазването на териториите си и удовлетворяването на съществуващите си клиенти.

Въпрос № 2: Проведените обучения бяха ли обвързани с предходни трейнинги през 2022 г. или по-скоро не?

47,9 % към 52,1 % е съотношението на компаниите, при които се наблюдава последователност и връзка на обученията на 2023 г. спрямо 2022 г. Наблюдава се сравнително равно разпределение между компаниите, които запазват трейнинг стратегиите си и тези, които са решили да въведат определени промени в тази насока. Като цяло в сравнение с 2021 г. се е увеличил делът на компаниите, които подохождат иновативно към обученията. Тази иновативност се изразява както в нови теми на обучения, така и в различни по-раздвижени формати и не на последно място различен начин на дозирането и регулярността им. Все повече се държи на трейнингите във формат интерактивна работна среща, отколкото във формат лекция.

В планирането и провеждането не бива да се борави с понятия като ‘‘правилни‘‘ или ‘‘грешни‘‘ обучения. Много по-важно от това да бъдат ‘‘правилни“ е да бъдат подходящи спрямо стратегиите и целите на компаниите и да ускорят процеса по постигане на заложените резултати.

Въпрос №3: Можете ли да посочите въздействието на обученията, проведени през 2023 г. върху текучеството и задържането спрямо предходната година? Какви са вашите наблюдения?

Тук, понеже отговорите са в свободен текст, резюмирано ще предложим някои от най-често срещаните отговори:

 • Като следствие от обученията работата на колегите се улесни и смятам, че повлияха на текучеството.
 • Като цяло служителите са впечатлени и има доста добър ефект върху професионалното им поведение, забелязвам че все още има пропуски върху акценти, по които сме работели като предлагане на активни продажби, но се надявам с наслагване да се подобряват резултатите. Текучеството в нашия бранш трудно може да се повлияе от обученията.
 • Бяха проведени индивидуални обучения съобразени с нуждите на конкретните служители.
 • Помагат за създаването на общност вътре в компанията, за изграждането на взаимоотношения и доверие между членовете, както и екипна работа помежду им.
 • Косвено позитивно въздействие.
 • Обучението се отрази добре на екипа и за щастие нямаме текучество.
 • Обученията се отразиха позитивно най-вече в насока как хората в екипа да не се притесняват от позицията на клиента или човека, с който имат среща. Как да водят и контролират среща, което помага при работа с клиенти и как да бъдат по-уверени
 • Обученията винаги въздействат позитивно върху екипа и служителите. На този етап фокусът на компанията е изцяло свързан със специализирани обучения, насочени към изпълняване на задълженията от служителите (въвеждащи обучения, трейнинги и т.н.)
 • Въздействието им е категорично положително за задържането на кадрите.
 • Имаше здравословно текучество на кадри, което не беше повлияно от обученията.
 • Текучеството на персонал намаля.
 • Отчете се повече ангажираност в служителите, както и по-малко текучество.
 • Проведените обучения бяха полезни за подобряване на работния процес, но нямаха влияние относно задържането на персонала във фирмата.
 • Трудно е да се определи пряка зависимост, но със сигурност са помогнали за повишаване на мотивацията и подготовката за нови роли и отговорности.
 • Като цяло лидерските обучения целят да подобрят меките умения на ръководителите, което косвено да намали и текучеството.
 • Положително въздействие, хората реагират благоприятно на обученията и мотивацията им се повишава.
 • Обученията дават основните знания на новите служители и надграждат съществуващите. По този начин служителите се чувстват по-уверени в работата си, както и постигат по-добри резултати в продажбите, което от своя страна води до удовлетвореност от работата и получените възнаграждения под формата на бонуси.
 • Проведените обучения през 2023 бяха оценени от колегите положително, допринесоха за тяхната мотивация и обвързаност с компанията. Това намали текучеството спрямо 2022 г.

Като цяло е трудно да се оцени въздействието на обученията върху текучеството в организациите. Върху него влияят толкова много и различни фактори, че дори и да се изброят почти е сигурно, че ще се изпуснем някой.

Компаниите не живеят във вакуум и има много и различни обстоятелства, които влияят в различна степен. Колкото по-детайлно се вникне в тях и колкото по-съобразени с тях трейнинги се правят, толкова повече текучеството ще бъде намалено. В тази връзка ключов компонент е и си остава подготовката. Вникването в бизнес, регионалните и изобщо характеристиките от всякакво естество представляват фундамент за качествено и въздействащо обучение.

Хубавото на въпросите с поле за свободен коментар е, че се дават автентични и непринудени отговори.

Въпрос №4: Промени ли се нагласата за работа на служителите, в резултат от проведените обучения през 2023 г.?

Положителните отговори на този въпрос в сравнение с миналогодишната анкета нараства с близо 8 % – от 65 % на 72.9 %. Радостно е от една страна, че значително по-големия процент на анкетираните, които са decision-makers в организациите си виждат положителна промяна в нагласите, а от друга дори при такъв голям процент има налице ръст спрямо 2022 г.

Предизвикателството при този въпрос е, че качеството на обучението е трудно, да не кажа невъзможно за измерване. От една страна самото обучение е трудно да бъде измерено чрез количествени показатели, а от друга също толкова трудно е да се измери и нагласата. Ако едно обучение е полезно, но скучно, не върши работа. Ако е интересно, но безполезно също. Трябва да се намери оптималния баланс между полза и интерес, между дисциплина и приятна атмосфера, между ред и свобода на изразяване и в същото време да се контролират редица други фактори.

Като цяло промените относно нагласите са свързани най-вече с възприеманията на хората в екипа:

 • Че работата им не представлява съвкупност от индивидуални задачи, а по-скоро принос към общата задача на екипа;
 • Че качествено свършена работа не означава просто свършена работа, а свършена по начин, по който да улесни следващия във веригата;
 • Че работата е екипна дейност и колкото и продуктивен да бъде даден човек в екипа, няма как да свърши цялото количество работа;
 • Че възприемането на отделите като компания в компанията е деструктивно и генериращо напрежение;
 • Че силна екипност и постоянно надграждащи се ‘‘меки‘‘ умения са едни от най-сериозните конкурентни предимства за компаниите;
 • Че ако колегите се възприемат като вътрешни клиенти това много би подобрило комуникацията.

Въпрос №5: Ако осъществените трейнинги са оказали влияние върху нагласата на служителите, в какъв аспект се наблюдава тя? 

Този въпрос беше зададен към отговорилите положително на горния. Тук в полето за свободен текст се получиха интересни коментари като синтезирано най-честите от тях бяха следните:

 • Хората са по-мотивирани и оценяват направената инвестиция в тях.
 • Положителна нагласа в посока грижа на работодателя за здравето и безопасността на служителите по време на работа.
 • Замислят се повече, стараят се, чувстват повече фирмена принадлежност.
 • Програмата, по която се осъществяват тренингите е позната на мениджърите и те ги очакват и изискват.
 • Мотивация, лоялност, професионален опит, тиймбилдинг, резултати.
 • Повишена мотивация за работа.
 • Служителите непосредствено след обучение са по-мотивирани и нямат търпение да използват наученото в практиката си. Чувстват по-добро отношение от ръководството и сигурност, защото се влага в тяхното развитие.
 • Повишаване на компетенциите.
 • По-лесно въвеждане в работния процес и компанията, по-високи резултати.
 • Ясна посока на действие в работата.
 • Получават “прилив на енергия” и стават по-активни.
 • Прави ги по-уверени и самостоятелни.
 • Предвид, че обученията бяха свързани с продукти служителите излязоха от зоната си на комфорт и получиха емоционална инжекция за постигането на по-добри резултати.
 • По-скоро са били за повишаване на квалификацията, но поведенчески не виждаме разлики.
 • По-висока степен на увереност, взимане на бързи и адекватни решения в работната среда.
 • Ангажираността им е по-голяма. От друга страна служителите се чувстват по-уверени в това, че могат да се справят по-успешно с ежедневните си задачи. Смятам, че също влияе психологически и по-лесно разпознават компанията като място което полага грижи за развитието им.
 • В положителна – стават по-отворени към обучения
 • Повишаване на мотивацията, в следствие от повишаване на квалификацията.
 • Повишена мотивация за работа, готовност за оптимизиране и реорганизиране на някои от процесите, замисляне за човека отсреща, поставяне в неговите обувки преди да се реагира бързо и емоционално.
 • Увереност в изпълнението на ежедневните задачи и усещане за добра основа за по-нататъшно развитие.
 • Благодарност, че компанията инвестира в хората си и че ги подготвя за справяне с нови отговорности
 • Промяна на гледната точка, даване на постоянна обратна връзка.
 • Не знам дали са оказали влияние или не.
 • Положителна – повишена мотивация, работа в екип.
 • Положителна промяна – повишаване на ефективността и мотивацията.
 • По-висока настойчивост към крайният резултат.
 • Очакванията за възнаграждението им се промени към по-високо.
 • По-добре информирани.
 • В по-добро планиране на времето.
 • Промяната в нагласата е от гледна точка на това да се чувстват по-подготвени и уверени, че познават продуктите и процесите.
 • Проведените обучение, повлияха положително върху колегите, защото всеки откри решения на личните предизвикателства пред него/нея в заеманата позиция.

Както може да се види, всички посочени компоненти са неизмерими показатели, които въпреки тази неизмеримост, не бива да се подценяват. Подценяването им води до т.нар. заблуда на Макнамара, която в същността си представлява грешни решения поради поставяне фокус само върху измерими показатели и пълно игнориране на неизмеримите показатели.

Въпрос №6: Повишиха ли се постигнатите от компанията резултати, следствие от промяна в мотивацията и продуктивността на служителите след проведените обучения през 2023 г.?

По този въпрос две трети от анкетираните отговарят положително, което е доказателство за смисъла и важността не само на обученията като обучения, а на цялостните, целенасочени и съобразени трейнинг проекти. Когато обученията се правят в определена предварително съгласувана поредица и включват последващи проследяващи индивидуални и/или групови сесии за това до каква степен участниците прилагат техниките и моделите, предоставени на обученията, тогава самите обучения са наистина въздействащи и продуктивни.

Въпрос №7: Какъв е процентът на случаите, в които членове на екипите са претърпели повишение, възлагане на допълнителни или по-високи отговорности през 2023 г. спрямо 2022 г.?

Важна черта на качествените обучения са, че те освен интересни и интерактивни трябва да са резултатно ориентирани. Те трябва да водят до резултати под формата на различни параметри. Много интересен и хубав показател е колко човека, преминали през обучения, са претърпели повишение. Под повишение се има предвид не само вертикално израстване в позиция, а примерно поемане на нов, по-мащабен проект, поемане на допълнителни отговорности паралелно с настоящите и др.

Със сигурност върху развитието влияят много и различни фактори. В трейнинг формат могат да бъдат проверени поведението, готовността, амбицията, качествата, начина на комуникация и много други елементи, които да дадат яснота за подготвения за повишение кандидат.

Преобладаващият отговор относно процента на хората от екипа, претърпели повишение е до 5 %, следват между 5 % и 10 %, а на трето място са останалите интервали.

Въпрос №8: Какво е въздействието на проведените обучения през 2023 г. върху корпоративната култура и взаимоотношенията между служители и екипи, спрямо 2022 г.?

Отново отворен въпрос, целящ да даде възможност на участниците в анкетата да споделят своите виждания без ограничения или каквито и да е било насоки за връзката между проведените обучения, от една страна, и корпоративната култура и взаимоотношенията вътре в екипа, от друга. Някои от най-често срещаните отговори бяха следните:

 • Повишаване на корпоративната култура и по-добро разбиране на целите на компанията и групата.
 • Фокуса на част от обученията ни беше върху взаимоотношенията, подобриха се но има още какво да се желае.
 • По-висока мотивация и принадлежност на членовете на екипа.
 • Хората, които не са склонни да следват корпоративната култура, вече не са част от екипа.
 • Положително въздействие. Една от целите на мениджърските обучения е именно подобряване на взаимоотношенията между служители и екипи.
 • Обученията вдигат нивото на комуникация в организацията и корпоративната култура.
 • Положително.
 • Мотивиращо
 • Обученията доведоха до сплотяване на екипите и желание да постигат поставените цели.
 • Според мен нямат въздействие.
 • Служителите станаха по-сплотени. Има влияние върху екипната работа.
 • Екипите имат по-силна връзка и по-добри взаимоотношения
 • С краткотраен ефект
 • По-добра комуникация и работа в екип
 • Колеги от различни отдели се опознават по-добре, оказват си подкрепа, общуват по-спокойно и атмосферата е много по-ведра и спокойна. Особено между отдели, където традиционно има известно напрежение. Проведоха съзнателно няколко различни обучения в подобни екипи като смесихме групите и наблюдаваме добър ефект върху работата и взаимоотношенията.
 • По-добра и по-открита комуникация. Емпатия. По-добро разбиране на бизнеса. По-добро разбиране на ролята на лидера
 • Действието на проведените обучения е положително – влиянието е в по-добри междуекипни взаимоотношения.
 • Повишаване на мотивацията на служителите и сплотяване на междуличностните отношения.
 • Ще ни бъде необходимо повече време за наблюдение.
 • Служителите имат повече доверие в обучаващите екипи. Знаят, че зад тях стоят хора, които им помагат да бъдат по-добри и подготвени в работата си.
 • Подобри се екипната работа както в самите отдели, така и между отделите.

Въпрос №9: Имайки предвид резултатите, които наблюдавате за 2023 г. спрямо 2022 г., планирате ли следващи надграждащи обучения за екипите за 2024 г.?

Тук тенденцията спрямо 2022 г. се запазва. Преобладаващата част от анкетираните компании ще продължат да инвестират в обучения и развитие на хората в екипа си. За да бъде оправдана тази инвестиция, разбира се, трейнинг активностите следва да бъдат съобразени с конкретните нужди. За целта трябва да се вникне в дълбочина и да се изследва какво ще е необходимо хората в екипа в по-голяма степен да реализират потенциала си. При целенасочено изследване излизат конкретни, а не общи нужди. Примерно на повърхността може да се очертае нужда от търговско обучение, но след вникване и изследване може да се окаже, че екипът има нужда от обучение по конкретна стъпка или компонент от търговския процес

Аналогично първоначално може да изникне нужда от мениджърско обучение. Вниквайки обаче може да се открои нужда от обучение по конкретно мениджърско/лидерско умение, подход или елемент.

Въпрос №10  Ако планирате обучения за 2024 г., на какви теми ще бъдат те?

Може би най-важния въпрос от всички. Отговорите им очертават тенденции, намерения и отразяват стратегиите на компанията. А ето и синтезирана извадка:

 • Задължителните теми застъпени в плана за обучения;
 • Етичен кодекс и кодекс за антикорупционно поведение; Въведение в Стандартите за управление на висок риск & Управление на трафика;
 • Мениджмънт, лидерство, търговски, надграждащи личността;
 • Във връзка с предстояща европрограма за човешки ресурси и психологическа помощ на персонала на всяко едно ниво;
 • Търговски обучения;
 • Обучения за концентрация и проактивност във взимането на решения;
 • Подобряване на клиентското преживяване;
 • Работа в екип, продуктивност, оптимизация на работен процес, вътрешна мотивация лидерски и търговски умения
 • Целеполагане; Управление на времето и Лидерски умения;
 • Повишаване степента на компетентност, личностно развитие, управление на кадри, планиране на работните процеси;
 • Обучения за преквалификация, такива, свързани с повишаване/развиване на технически умения;
 • Технически обучение насочени към IT подбора, но и sales обучения, както и такива за личностно развитие;
 • Лидерски и мениджърски обучения;
 • Дигитализация;
 • Change management;
 • Справяне с бърнаут, конфликти и такива свързани с повишаването на мотивацията в екипа;
 • Комуникационни умения;
 • Мениджърски обучения – базови и за напреднали;
 • Бизнес кореспонденция на английски език;
 • Търговски умения;
 • Лидерска академия. MiniMBA. Медийни обучения. Презентационни умения;
 • Делегиране, даване и получаване на обратна връзка, управление на промяната, устойчивост;
 • Надграждане в продажбите, презентационните умения, удовлетвореността на клиенти.

В заключение

2024 г. не се очертава да е от най-агресивните от гледна точка на продажби и маркетинг. Откроява се впечатлението, че компаниите ще се стремят да запазят съществуващото и вече извоюваното. Трейнинг проектите ще целят точно това. През 2024 г. обученията ще са насочени в насока не изграждане на фундаментални умения, а по-скоро работа върху ‘‘фините детайли‘‘ в уменията и поведението на хората.

Това, което ще се продължи като тенденция спрямо 2023, е налагането на обучения по все по-конкретни теми.

Трейнингите ще трябва освен да предоставят know-how, модели и нови техники все повече ще представляват своеобразни форуми, на които да се сблъскат различни гледни точки и аргументи. Но задължително след края им трябва да са извлечени конкретни неща, които да влязат в употреба на участниците. За да бъдат ефективни, непременно трябва да бъдат съпроводени от последващи по-кратки индивидуални или екипни сесии. Целите, на които да бъдат прогреса и пречките, с които трябва да се справят хората, както и да се дадат препоръки за развитие.

Като и през 2023 г. все по-осезаем фактор при избор на външен трейнър е не да се търси най-добрият (това е и доста относително понятие), колкото да се избира най-подготвеният, най-склонният към това да разбира бизнес процесите на компанията и не на последно място – най-надеждният. И в същото време този, който има изградени взаимоотношения с клиента и е припознат като ‘‘свой‘‘. Обучителят трябва да е авторитет, защото иначе горните качества губят значение.

Това бяха някои от резултатите от изследването на връзката между обученията и работата. 2024 г. се очертава да е по-спокойна от предходната, но това в никакъв случай няма да означава по-малко работа, усилия, енергия и нерви.