Лидерство

 • Съвременни подходи към обученията
 • Полево обучение
 • Баланс между теория и практика
 • Ефективно предаване на информация
 • Практическо приложение на наученото
 • Структура на интеракциите, съвети за управление на времето
 • Техники за преодоляване на негативни отношения към обучението
 • Изграждане на взаимоотношения с обучаваните

Програмата представлява съвкупност от 12 последователн двудневни модула, реалзирани в рамките на 12 – 16 месеца:

 1. Модул 1: Въведение в проекта—Комуникационни умения
 2. Модул 2: Презентационни умения
 3. Модул 3: Планиране, целеполагане, изпълнение и проследяване на обучителен цикъл
 4. Модул 4: Модул 4: Техники на обучение, начини на въздействие над аудитория, постигане на синергия
 5. Модул 5: Workshop
 6. Модул 6: Идентифициране нужди от обучения
 7. Модул 7: Управление на конфликти и водене на преговори
 8. Модул 8:Емоционална интелигентност и даване на обратна връзка
 9. Модул 9: Управление на време и групова динамика
 10. Модул 10: Workshop
 11. Модул 11: Лидерски умения за трейнъри
 12. Модул 12: Финален workshop—Заключителна сесия на проекта
 • Презентационни поведения
 • Подготовка за представянето
 • Преодоляване на вътрешното напрежение
 • Структура на представянето
 • Конкурентни предимства
 • Визуализиране на представянето
 • Инструменти и дизайн
 • PowerPoint
 • Prezi
 • Google Slides
 • Добри практики в дизайна
 • Взаимодействие с аудиторията
 • Управление на впечатлението
 • Комуникиране на ясни послания
 • Презентационни поведения
 • Подготовка за представянето
 • Преодоляване на вътрешното напрежение
 • Убедително представяне
 • Структура на представянето
 • Визуализиране на представянето
 • PowerPoint
 • Prezi
 • Google Slides
 • Добри практики в дизайна
 • Взаимодействие с аудиторията
 • Управление на впечатлението
 • Фокусиране на аудиторията
 • Комуникиране на ясни послания
 • Изпълнението на поетите отговорности винаги изисква знание, разбиране и точно изпълнение
 • Всеки избор носи своите последствия.
 • Осъзнаване и планиране преди изпълнение
 • Всеки екип е толкова силен, колкото слабо е най-слабото му звено
 • Личната отговорност е въпрос на избор
 • Изграждане на дълготрайни и продуктивни отношения, които спомагат за постигане на заложените резултати
 • Фокусиране върху дългосрочно устойчивия успех и пазарната стойност на репутацията
 • Примирение с това, че идеите ни могат да останат неразбрани и как това би се отразило на резултатите; как да реагираме емоционално интелигентно
 • Самооценка, осъзнатост и влияние на силните и слабите ни страни върху резултатите
 • Баланс между индивидуални и организационни ценности и култура
 • Какво е емоционална интелигентност
 • Разлика между конвенционална и емоционална интелигентност
 • Анатомия на емоциите
 • Емоционална интелигентност – начини на употреба
 • Владеене и контрол над емоциите

Според френския психиатър Кристоф Андре емоционалната интелигентност е 4 пъти по-важна за човека в сравнение с конвенционалната. В това обучение практически ще работим върху подобрението на 8-те основни компонента на емоционалната интелигентност:

 • Себепознание и точна самооценка
 • Осъзнатост
 • Самоувереност
 • Самоконтрол
 • Приспособимост
 • Креативност
 • Ангажираност

Фокус на обучението

Обучението по Иновации и креативност има за цел да отключи потенциала на екипа за оптимизиране и разработване на решения, които да доведат до подобрения в ежедневната работа, удовлетвореността на клиентите и цялостните резултати на бизнеса.

След преминаване през обучението, участниците са способни да: намират лесно потенциални иновации в процесите, структурата и организацията; да защитават креативните си идеи пред хората, които трябва да ги подкрепят; да прилагат успешни модели, адаптирани според българската действителност; да оценяват плюсовете и минусите на всяка иновативна идея; да фокусират вниманието си върху подобрения, които добавят стойност за бизнеса.

Теми на обучението

Модул 1: Защо иновациите са важни
Намаляване на разходите
Повишаване на клиентската удовлетвореност
Подобряване на взимането на решения
Ефективна колаборация между екипи и индивиди
Модул 2: Стратегически подход към иновациите
Макро анализ на средата
Структуриран подход към стратегическия процес
Изпълнение на стратегията
Модул 3: Екипна креативност
Споделяне и обсъждане на идеи
Фокус върху общата цел
Идеи с бъдеще и идеи, с които си губим времето
Модул 4: Клиентско преживяване
Пътят на клиента преди
Очакванията на клиента днес: персонализиране, достъп, бърз отговор, искреност
Овластяване на клиента
Service Design подход

Инструменти: PESTEL Model, Five Forces Model, Key Success Factors, SWOT Analysis, Value Chain Analysis, Benchmarking, Competitive Profile Benchmarking

 • Процес по взимане на решение – анализ, структуриране, и формиране
 • Обективно и субективно отношение към решенията, които взимаме
 • Резултат и вероятност – намаляване на несигурността при взимане на решения
 • Филтриране на информация
 • Баланс между решения и взаимоотношения с екипа
 • Справяне с несигурността
 • Въвличане на екипа във взимането на решения

Един от най-важните елементи на успешното управление в съвременната сложна и бързо променяща се среда е възможността за бързо разпознаване на ситуациите и взимане на решение. Ключово е разбирането за съществените характеристики на съответния казус, което разбиране ясно да покаже какво е подходящото действие и защо.

Целта на този тренинг е да даде възможност чрез инструменти и техники да се подобрят способностите за вземане на решения при условия на несигурност, конкурентни цели и ограничения на ресурси. Модулът обхваща поведенчески, аналитични, количествени и стратегически аспекти и техники за вземане на управленски и оперативни решения.

Обучението по взимане на стратегически решения се фокусира върху практически казуси, упражнения, анализи на реални случаи и групови дискусии. Фундамент в концепцията ни е да диагностицираме бизнеса предварително, за да може да се вземат всички бизнес и регионални особености.

Всяка от темите се провежда с времетраене  в зависимост от нуждите на клиента. Тренингите се провеждат в зала и време, съобразено с естеството на бизнеса и изискванията на клиентите ни.

 • Причини за появата на стрес
 • Видовете стрес
 • Предотвратяване на възникването на нездравословен стрес
 • Подобряване на работния климат в компанията
 • Елиминиране на незначителните причинители на стрес
 • Обсъждане на значителните причинители на стрес и причините за съществуването им
 • Екипно отношение към причинителите на стрес
 • Връзката между стреса и текучество в екипа

Същността на настоящия модул е вникването и разбиране на стреса.
В предизвикателството да го овладеем наблягаме върху трите фундаментални ключови стъпки.
1. Разбирането на източника на стрес и как той въздейства в индивидуален и екипен аспект.
2. Разработването на навици за ежедневното му управление във всички видове ситуации – рутинни и извънредни.
3. Личното осбождаване от стреса и предотвратяване стреса да повлияе върху личното представяне и междуличностните отношения.

 Фундамент в концепцията ни е да диагностицираме бизнеса, структурата и взаимоотношенията предварително, за да може да се вземат всички бизнес и регионални особености.

Всяка от темите се провежда с времетраене  в зависимост от нуждите на клиента. Тренингите се провеждат в зала и време, съобразено с естеството на бизнеса и изискванията на клиентите ни.

 • Същност и цел на преговарянето
 • Тактики в процеса на преговаряне
 • Качества и умения на ефективния преговарящ
 • Стъпки в процеса на преговаряне
 • Умения за убеждаване и умения за защита от убеждаване

Някои хора са добри във воденето на преговори, а някои хора не са. Кой от тези хора предпочитаме да бъдем е въпрос с предизвестен отговор?

Фундаментът за подобряване на тези умения е не само в повишаване на самоувереността, но и в усвояването на умения за изслушване, обосноваване на личната гледна точка, защита на позицията и задаване на подходящи въпроси. Изключително много проучвания, направени в сферата на комуникацията и воденето на преговори се откриват точно тези характеристики.

Уменията за водене на преговори се учат. Противно на общоприетото схващане умелите преговарящи не са родени такива и не са само такива, които имат “дар слово”. Те не са агресивни и натрапчиви. Те не принуждават партньорите си непременно да губят. В известен смисъл преговарянето е наука, която се учи, а не изкуство, в което имаш или нямаш талант.

Фундамент в концепцията ни е да диагностицираме бизнеса, структурата и взаимоотношенията предварително, за да може да се вземат всички бизнес и регионални особености.

Всяка от темите се провежда с времетраене  в зависимост от нуждите на клиента. Тренингите се провеждат в зала и време, съобразено с естеството на бизнеса и изискванията на клиентите ни.