Обслужване на клиенти

 • Дефиниране на бизнес целите по отношение на качеството на обслужване
 • Определяне на ключови показатели за бизнес целите
 • Адаптиране на средата в съответствие с поставените таргети
 • Развитие и прехвърляне на знания към служителите
 • Контрол и управление на индивидуалното и екипно представяне
 • Структуриран мениджмънт на качеството на обслужване
 • Повишаване нивата на клиентска удовлетвореност
 • Ефективност на продажбите
 • Професионално обслужване след приключване на продажбата
 • Създаване на програма за следпродажбено обслужване
 • Целенасочена работа по набиране на препоръки от клиенти
 • Повишаване ангажираността на търговците към обслужването на клиентите
 • Навлизане в културата на компанията и първи контакти с клиенти
 • Създаване и развиване на лоялността на клиента
 • Разработване и въвеждане на стандарти за следпродажбено обслужване
 • Ключови комуникационни умения при обслужване на клиенти по телефона
 • Бариери пред ефективната комуникация по телефона
 • Изразни средства в телефонната комуникация
 • Личностни типове и стилове на комуникация с всеки от тях
 • Справяне с емоциите в комуникацията по телефона
 • Управление и контрол над разговора
 • Дефиниране на понятието “труден” клиент и типове трудни клиенти
 • Вникване и разбиране на причините за поведението на клиента
 • Техники за справяне с трудни клиенти
 • Модели за трансформиране в последователността: труден клиент – спокоен клиент – доволен клиент – лоялен клиент
 • Справяне с възражения
 • Емоционална интелигентност и език на тялото при работа с трудни клиенти
 • Процес по изграждане и развиване на взаимоотношения
 • Тактики при зараждане, планиране и управление на взаимоотношения
 • Баланс между професионални и лични взаимоотношения
 • Модели за поддържане на дългосрочни и продуктивни взаимоотношения
 • Поведение при възникване на проблемни казуси
 • Продуктивна комуникация и даване на конструктивна обратна връзка