Оперативно управление

Ние акцентираме не просто върху Lean мениджмънта, а върху цялостния Lean манталитет в производствената организация. В съвременната сурова от гледна точка на конкуренция действителност оптимизацията на процеси няма алтернатива.

Фокусираме се върху основните принципи в производството и чрез упражняването им ги превръщаме в не само знания, а и умения за участниците в проекта:

 • Производство, отговарящо на нуждите на клиента;
 • Превантивни, а не последващи мерки – акцент върху скоростта и причинителя на дефектите, а не върху техните последствия
 • Минимизиране на загубите и балансиране между време, качество и стойност;
 • Непрекъснато усъвършенстване на процесите;
 • Гъвкавост, но не за сметка на ефективността;
 • Изграждане на продуктивни и дългосрочни взаимоотношения с колеги, доставчици и партньори и концепция за възприеманто им като вътрешни клиенти.

Фундамент в концепцията ни е да осъществим детайлно проучване на бизнеса и устройството на организацията предварително, за да може да се вземат всички специфики.

Обучението по Lean мениджмънт се провежда в серия от определелен брой последователни модули в зависмост от направената диагностика като се набляга над практическия аспект.

Разглеждайки 5S ние се стремим да отговорим на 3 въпроса: каква всъщност е тази система, как се прави и защо е толкова необходима.

Фокусираме се и върху трите въпроса като влизаме в детайлите и чрез диагностика на организацията в естеството на производствените линии. Формата, в която разглеждаме подредбата и чистотата на работното място, представлява работни интерактивни срещи, в които всеки участник има за цел да обоснове (не просто да изкаже) мнението си и след това чрез нашето въздействие да се установят правила.

Отделяме детайлно внимание на всеки един от компонентите на 5S:

 • Сортиране
 • Системно подреждане
 • Сияйна чистота
 • Стандартизиране
 • Самодисциплина

Наемаме се с измерване на производителността и ефективността преди и след осъществените работни срещи. Нямаме съмнения, че хората знаят най-добре каква подредба би била най-подходяща в тяхната работа – ние от своя страна ги стимулираме да мислят и да вземат решение.

Често срещана причина лидерите да се провалят е възприемането, че те самите ще свършат дадената задача най-качествено (и в много случаи са прави) и отказа им да делегират. Разбира се, ние също смятаме, че не винаги трябва да се делегира и не на всяка цена. Но от друга страна има ситуации, в които обстоятелствата позволяват това, естествено с налагане на придружаващ контрол.Въпросът е кога да се делегира и кога не? Кога е подходящо и кога не? А също така как да се осъществява контрола, когато се делегира. В модула по Делегиране и контрол ние се фокусираме върху най-важните въпроси:

 • Защо трябва да делегираме?
 • Защо не делегираме?
 • Как и кога да делегираме правилно и ефективно?
 • Как са свързани делегирането и контрола?

На всички тези въпроси отговаряме, наблягайки на практическата страна на нещата чрез упражнения и реални бизнес казуси.

Фундамент в концепцията ни е да осъществим детайлно проучване на бизнеса и устройството на организацията предварително, за да може да се вземат всички специфики при провеждане на обучението.

 • Подход, нагласа и отношение спрямо колеги и партньори
 • Вникване и взаимозаменяемост
 • Постигане на синергия в екипа
 • Умения за „себепродажба‘‘
 • Управление на стреса в работна среда

Концепцията за възприемането на хората не само като колеги, а и като вътрешни клиенти става все по-наложителна в съвременната корпоративна реалност. Колегиалността, взаимозаменяемостта и взаимната помощ стават без алтернативни за прицелил се в успеха екип.

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

Целта на обучението за вътрешни клиенти е да покаже ползите от встъпване в обувките на другия, вникване в неговите/нейните задължения и разбирането на чуждата перспектива. Индивидуалното израстване води до екипно обогатяване и оттам до оконачателен успех.

Фундамент в концепцията ни е да осъществим детайлно проучване на бизнеса и устройството на организацията предварително, за да може да се вземат всички специфики.

Всяка от темите се провежда с времетраене  в зависимост от нуждите на клиента. Тренингите се провеждат в зала и време, съобразено с естеството на бизнеса и изискванията на клиентите ни.

Теми на обучението

 • Разлика между емоционална и конвенционална интелигентност и начин на употреба
 • Владеене и контрол над емоциите
 • Същност и значение на аналитичните умения и начините за справяне с възражения
 • Поведение преди, по време и след конфликтна ситуация
 • Причини за конфликти и подход за извличане на ползи от тях

Конфликтите във всеки екип представляват едно от най-големите предизвикателства за мениджърите на тези екипи. Те могат да бъдат разрушителни, но могат да бъдат и ново начало.

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

Целта е да се подобри екипната и индивидуална нагласа към конфликта и той да се възприеме не като източник на стрес, а като възможност.

Тренинга ще се фокусира над основните компоненти, водещи до ефективно поведение преди, по време и след конфликта:

 • Емоционална интелигентност
 • Търпение
 • Бърза мисъл и реакция
 • Активно слушане
 • Креативен подход

Фундамент в концепцията ни е да диагностицираме бизнеса и структурата на организацията предварително, за да може да се вземат всички бизнес и регионални особености.

Всяка от темите се провежда с времетраене  в зависимост от нуждите на клиента. Тренингите се провеждат в зала и време, съобразено с естеството на бизнеса и изискванията на клиентите ни.

 • Умения за приоритизиране
 • Принципи и стъпки при управление на времето
 • Матрица на управление на времето
 • Инструменти на управление на времето и ползи от тях
 • Грешки и начини за справяне при управление на времето

Обучението по Управление на времето няма за цел императивно да обобщава кое трябва да се прави първо, кое второ и кое да не правим. По-скоро стимулираме и насърчаваме всеки да формулира ценностите си и да подреди приоритетите си.

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

Основния акцент е участниците в модула да опознаят себе си, да управляват действията, които са под техен контрол, и да управляват реакциите си към действията, които не са. Също така се вниква и се анализира продуктивното и непродуктивното време и разпределението на задачите между тях

Фундамент в концепцията ни е да осъществим детайлно проучване на бизнеса и устройството на организацията предварително, за да може да се вземат всички специфики.

Всяка от темите се провежда с времетраене  в зависимост от нуждите на клиента. Тренингите се провеждат в зала и време, съобразено с естеството на бизнеса и изискванията на клиентите ни.

 • Основни принципи и ключови концепции в управлението на проекти
 • Ключови характеристики на един проект
 • Ключови етапи на един проект
 • Временни екипи
 • Управление без структурен авторитет
 • Планиране на работата по проекта
 • Планиране, ресурси и план на разходите
 • Анализ и управление на рисковете
 • Изпълнение и контрол
 • Какво научаваме от всеки проект

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

Установяване и подобряване прилагането на знания, умения, инструменти и техники за дейности при изпълнение на изискванията на проекта. Ние се фокусираме върху модерните начини за работа при вертикални и хоризонтални структури.

Акцентираме върху знанията в деветте ключови области на процеса по Управление на проекти:

 1. Интеграция
 2. Обхват
 3. Време
 4. Разход
 5. Качество
 6. Предоставяне на ползи
 7. Човешки ресурси
 8. Комуникация
 9. Управление на риска
 10. Координиниране на заинтересовани страни

Фундамент в концепцията ни е да осъществим детайлно проучване на бизнеса и устройството на организацията предварително, за да може да се вземат всички специфики.

Всяка от темите се провежда с времетраене  в зависимост от нуждите на клиента. Тренингите се провеждат в зала и време, съобразено с естеството на бизнеса и изискванията на клиентите ни.

Фокус на обучението

Обучението по 8D покрива модела на осемте дисциплини и прилагането му при решаване на проблеми. 8D обучението разкрива подхода, използван от инженери по качеството за откриване, разрешаване и елиминиране на повторяеми проблеми като част от подобрението на продукти и процеси.

След преминаване през обучението, участниците са способни да: дефинират какво е 8D; демонстрират и прилагат процеса за решаване на проблеми; илюстрират процеса на 8D чрез диаграма; анализират основните причини и Петте защо; прилагат 8те дисциплини при решаване на проблеми; следват стъпките на 8D; използват 8D чек листа и добри практики.

Обученията комбинират теоретична рамка и практическа част в съотношение 70 % : 30 % в полза на практиката

Теми на обучението

Модул 1: Въведение в 8D и фокус върху клиента
Описание на 8D методологията за решаване на проблеми
Фокусиране върху клиентите
Модул 2: Екипни постижения и управление на 8D
Екипен подход към решаването на проблеми
Управление на 8D процеса
Модул 3-4: Изготвяне на 8D доклад с фокус върху клиента
D1 – Формиране на екип
D2 – Описание на проблема
D3 – Временни решения (ограничаващи действия)
D4 – Анализ на основните причини и точка за бягство
D5 – Постоянни решения (поправителни действия)
D6 – Въвеждане на постоянните решения
D7 – Валидиране на постоянните решения
D8 – Затваряне и поздравления за екипа  

Инструменти: Efficient Brainstorming, 5 Whys, ishikawa Diagrams, FMEA, Affinity Diagrams