Млади мениджъри

Обучението ще помогне да намерите отговорите на това:

Как максимално бързо да трансформирате талантите в организацията към успешни мениджъри?
Кои са компонентите на лидерството и как да се прилагат?
Как ключовите Ви хора да прилагат мениджмънт цикъл, целящ постигане на заложени таргети?
Как практически да бъде подобрена емоционалната интелигентност?

Всеки бизнес зависи от своите таланти. Макар и понякога да не се осъзнава скоростта на развитие на хората е равна на скоростта на развитие на самата компания. Не е случайно, че в сегашно време вече се говори за Управление на таланти, а не Управление на Човешки ресурси. Ако искате да катализирате трансформация на ключови хора в бъдещи лидери и мениджъри екипът на IBTrainings е на разположение.
Фундамент в концепцията ни е да диагностицираме бизнеса предварително, за да може да се вземат всички бизнес и регионални особености.

Темите се провеждат с времетраене, подходящо за нуждите на клиента. Тренингите се провеждат в зала и време, съобразено с естеството на бизнеса и изискванията на клиентите ни.

Ние акцентираме не просто върху Lean мениджмънта, а върху цялостния Lean манталитет в производствената организация. В съвременната сурова от гледна точка на конкуренция действителност оптимизацията на процеси няма алтернатива.

Фокусираме се върху основните принципи в производството и чрез упражняването им ги превръщаме в не само знания, а и умения за участниците в проекта:

 • Производство, отговарящо на нуждите на клиента;
 • Превантивни, а не последващи мерки – акцент върху скоростта и причинителя на дефектите, а не върху техните последствия
 • Минимизиране на загубите и балансиране между време, качество и стойност;
 • Непрекъснато усъвършенстване на процесите;
 • Гъвкавост, но не за сметка на ефективността;
 • Изграждане на продуктивни и дългосрочни взаимоотношения с колеги, доставчици и партньори и концепция за възприеманто им като вътрешни клиенти.

Фундамент в концепцията ни е да осъществим детайлно проучване на бизнеса и устройството на организацията предварително, за да може да се вземат всички специфики.

Обучението по Lean мениджмънт се провежда в серия от определелен брой последователни модули в зависмост от направената диагностика като се набляга над практическия аспект.

Разглеждайки 5S ние се стремим да отговорим на 3 въпроса: каква всъщност е тази система, как се прави и защо е толкова необходима.

Фокусираме се и върху трите въпроса като влизаме в детайлите и чрез диагностика на организацията в естеството на производствените линии. Формата, в която разглеждаме подредбата и чистотата на работното място, представлява работни интерактивни срещи, в които всеки участник има за цел да обоснове (не просто да изкаже) мнението си и след това чрез нашето въздействие да се установят правила.

Отделяме детайлно внимание на всеки един от компонентите на 5S:

 • Сортиране
 • Системно подреждане
 • Сияйна чистота
 • Стандартизиране
 • Самодисциплина

Наемаме се с измерване на производителността и ефективността преди и след осъществените работни срещи. Нямаме съмнения, че хората знаят най-добре каква подредба би била най-подходяща в тяхната работа – ние от своя страна ги стимулираме да мислят и да вземат решение.

Често срещана причина лидерите да се провалят е възприемането, че те самите ще свършат дадената задача най-качествено (и в много случаи са прави) и отказа им да делегират. Разбира се, ние също смятаме, че не винаги трябва да се делегира и не на всяка цена. Но от друга страна има ситуации, в които обстоятелствата позволяват това, естествено с налагане на придружаващ контрол.Въпросът е кога да се делегира и кога не? Кога е подходящо и кога не? А също така как да се осъществява контрола, когато се делегира. В модула по Делегиране и контрол ние се фокусираме върху най-важните въпроси:

 • Защо трябва да делегираме?
 • Защо не делегираме?
 • Как и кога да делегираме правилно и ефективно?
 • Как са свързани делегирането и контрола?

На всички тези въпроси отговаряме, наблягайки на практическата страна на нещата чрез упражнения и реални бизнес казуси.

Фундамент в концепцията ни е да осъществим детайлно проучване на бизнеса и устройството на организацията предварително, за да може да се вземат всички специфики при провеждане на обучението.

Теми на обучението

 • Разлика между емоционална и конвенционална интелигентност и начин на употреба
 • Владеене и контрол над емоциите
 • Същност и значение на аналитичните умения и начините за справяне с възражения
 • Поведение преди, по време и след конфликтна ситуация
 • Причини за конфликти и подход за извличане на ползи от тях

Конфликтите във всеки екип представляват едно от най-големите предизвикателства за мениджърите на тези екипи. Те могат да бъдат разрушителни, но могат да бъдат и ново начало.

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

Целта е да се подобри екипната и индивидуална нагласа към конфликта и той да се възприеме не като източник на стрес, а като възможност.

Тренинга ще се фокусира над основните компоненти, водещи до ефективно поведение преди, по време и след конфликта:

 • Емоционална интелигентност
 • Търпение
 • Бърза мисъл и реакция
 • Активно слушане
 • Креативен подход

Фундамент в концепцията ни е да диагностицираме бизнеса и структурата на организацията предварително, за да може да се вземат всички бизнес и регионални особености.

Всяка от темите се провежда с времетраене  в зависимост от нуждите на клиента. Тренингите се провеждат в зала и време, съобразено с естеството на бизнеса и изискванията на клиентите ни.

Теми на обучението

 • Преминаване от индивидуално към екипно постигане на цели
 • Ефективно планиране и приоритизиране
 • Делегиране, поставяне на задачи, изпълнение, контрол и оценка
 • Целеполагане, въвличане на екипа, управление на дискусии и срещи
 • Формално и неформално обсъждане на текущи и дългосрочни поведения и резултати
 • Създаване и прилагане на стандартни принципи за екипно и индивидуално представяне
 • Разликата между активност и постижение

Цел на обучението

Целта на тренинга е да надгради мениджърските и лидерски умения на мениджърите във Вашата организация. В същото време динамиката на днешното време изисква много повече креативност, бърза мисъл и творчество от преди.

Ние в IBTrainings сме хора от практиката и разбираме, че хората трудно се управляват, контролират, а още по-малко мотивират. Ние обаче търсим ключовете към това да стимулираме промяната вътре в тях. За да бъде успешен мениджъра във Вашата организация, е необходимо той/тя да притежават комплексни качества:

 • Целеустременост
 • Дипломатичност
 • Визия
 • Модел на поведение
 • Харизма
 • Умения за даване на обратна връзка и др.

Ние може да повлияем над тях и да ги доусъвършенстваме. Фундамент в концепцията ни е да диагностицираме бизнеса предварително, за да може да се вземат всички бизнес и регионални особености.

Всяка от темите се провежда с времетраене,  в зависимост от нуждите на клиента. Тренингите се провеждат в зала и време, съобразено с естеството на бизнеса и изискванията на клиентите ни.