Нива, курсове и умения

Разработихме специални курсове, покриващи разнообразни умения и познания, които веднага ще доведат до видими резултати за вашия бизнес!

Ниво A1 - A2: Основни познания

Въведение

Обучението има за цел да развие езиковите умения на учащите се на ниво А1-А2 в общи бизнес области, като представяне при запознаване; описване на продукти и услуги; поръчки на стоки; обсъждане на проекти и проблеми; разговори за компании, кариери, събития, пари, тенденции, конкуренция, и пътуване. Това, което отличава обучението, е фокусът му върху индивидуалните нужди и цели на участниците. То е персонализирано на база на специфичните изисквания на клиента и използва иновативни и практически методи. Обучението също така комбинира различни източници, които включват значими академични публикации, интерактивни видео и аудио средства.

Теми

 • Представяне и контакти
 • Компании и екипи
 • Кариери и офиси
 • Събития
 • Пари
 • Проекти и идеи
 • Тенденции и конкуренция

Умения на ниво А1-А2 (модули)

 • Представяне и неформален разговор: как да представим себе си; как да представим останалите; как да водим кратки неформални разговори
 • Предложения и молби: как да отправяме предложения и молби; как да дадем насоки и инструкции
 • Поръчки и уговорки: как да поръчаме стоки и услуги; как да се уговаряме
 • Обсъждане на проекти, продукти и услуги: как да водим разговори за проекти; как да опишем продукт; как да дискутираме идеи
 • Обсъждане на проблеми и решения: как да обясним проблем; как да изразим мнение
 • Интервю умения: как да участваме в интервюта
 • Етикет: как да проявим вежливост; как учтиво да поискаме и предоставим информация

Езиков фокус на ниво A1-A2

 • Граматика: времена; въпроси и отговори; предлози; прилагателни имена; наречия; сравнителни и превъзходни степени на прилагателните имена; числа; спрежения; неправилни глаголи; броими и неброими съществителни имена; местоимения; модални глаголи; структури за изразяване на бъдеще време
 • Речник: думи свързани с представяне при запознанство; „общи приказки“; компании и екипи; държави и националности; офиси; храни и напитки; поръчки; пари; събития; проекти; хора и места; размери, форми и материали; пътуване; тенденции

Избрани източници

Intelligent Business – Elementary

Face 2 Face – Elementary

Murphy – Elementary

Destination B1

Ниво B1: До средни познания

Въведение

Обучението има за цел да развие езиковите умения на учащите се на ниво В1 в общи бизнес области, като представяне при запознаване и срещи; общуване и преговори; описване на продукти и услуги; предоставяне на информация и обсъждане на данни; планиране; разговори за трудови пазари, търсене на работа, цени, продажби, маркетинг, застраховка, измама, бъдеще, успех, мотивация, продуктивност и креативност. Това, което отличава обучението, е фокусът му върху индивидуалните нужди и цели на участниците. То е персонализирано на база на специфичните изисквания на клиента, както и използва иновативни и практически методи. Обучението също така комбинира различни източници, които включват значими академични публикации, интерактивни видео и аудио средства.

Теми

 • Представяне и етикет
 • Информация и данни
 • Трудов пазар и търсене на работа
 • Бъдеще и успех
 • Маркетинг и Продаване
 • Застраховка и измама
 • Обслужване и продуктивност
 • Мотивация и креативност

Умения на ниво В1 (модули)

 • Представяне и срещи: как да поздравяваме; как да се представим; как да опишем работата си; как да водим неформални разговори
 • Информация и данни: как да проверим информация; как да помолим за информация; как да дадем обяснения и инструкции; как да опишем графика; как да правим прогнози

 

 • Планиране: как да се уговаряме и да уреждаме срещи; как да даваме съвети; бъдещи планове и намерения; как да планираме времето
 • Етикет: как да бъдем учтиви; как да отправяме предложения и молби
 • Описания и истории: как да опишем продукти; как да разкажем история; как да дадем обяснения
 • Общуване: как да изразим становище; как да се справим с проблеми и оплаквания; как да дадем отзив; как да изразим несъгласие; как да обосновем

Езиков фокус на ниво В1

 • Граматика: времена; структури за изразяване на бъдеще (прогнози, планове, намерения, уговорки); заповедни форми; броими и неброими съществителни имена; сравнителни и превъзходни степени на прилагателните имена; моделни глаголи; условни наклонения; страдателен залог; прилагателни имена и наречия; фразеологични глаголи
 • Речник: образуване на думи; думи свързани с количества и числа, мода, успех и провал, финанси, трудов пазар, търсене на работа, маркетинг, продажби, бъдеще, услуги, продуктивност, креативност, мотивация

Избрани източници

Intelligent Business – Pre-Intermediate

Face 2 Face – Pre-Intermediate

Murphy – Intermediate

Destination B1

Ниво B1+: Средни познания

Въведение

Обучението има за цел да развие езиковите умения на учащите се на ниво В1+ в основни бизнес области, като организации, операции, човешки ресурси, счетоводство, маркетинг, лидерство, управление на връзки с клиенти, инвестиции, технологии, иновации, и глобализация. Това, което отличава обучението, е фокусът му върху индивидуалните нужди и цели на участниците. То е персонализирано на база на специфичните изисквания на клиента и използва иновативни и практически методи. Обучението също така комбинира различни източници, които включват значими академични публикации, влиятелни книги, настоящи издания на водещи вестници и списания, интерактивни видео и аудио средства.

Теми

 • Бизнес среда (Компании и работна култура)
 • Организации (Структури и развитие)
 • Човешки ресурси (Планиране, набиране, задържане и мотивиране на персонал)
 • Лидерство
 • Управление на операциите (Управление на веригата за доставки; Управление на качеството)
 • Стратегии и взимане на решения
 • Счетоводство и финанси
 • Маркетинг и логистика
 • Управление на връзки с клиентите
 • Инвестиции
 • Технологии и иновации
 • Глобализация и аутсорсинг

Умения на ниво В1+ (модули)

 • Бизнес кореспонденция: как да се установи контакт по имейл; как да пишем вътрешни имейли, външни имейли и имейли до групи; как да отговаряме на оплаквания и да се справяме с проблеми; как да правим поръчки и да заявим услуга; как да предоставим информация; как да се уговаряме и потвърждаваме; как да отправяме молба и да изразяваме отказ
 • Установяване на бизнес взаимоотношения: как да се представяме; как да водим неформални разговори; как да говорим за работата си; как да изграждаме взаимоотношения с колеги и клиенти; как да отправяме и отговаряме на бизнес оферти и предложения
 • Комуникация по телефона: как да поискаме информация; как да обясним, проверим и изясним информация; как да се уговаряме и да правим промени; как да водим формални и неформални разговори
 • Презентации: как да правим и изнасяме формални и неформални презентации; как да описваме и интерпретираме графики, диаграми и статистики; как да представяме факти и цифри; как да обобщаваме информация; как да използваме визуални средства
 • Набиране на персонал и човешки ресурси: как да участваме в и провеждаме оценка на работата; как да участваме в интервюта; как да пишем мотивационни писма; как да оценяваме работата; как да изразим похвала
 • Бизнес срещи: как да започнем среща и да направим преглед на дневния ред; как да подготвим дневния ред; как да провеждаме и участваме в брифинг; как да участваме в и ръководим вътрешни и външни срещи; как да планираме и създаваме стартегии; как да предлагаме решения; как да отправяме и отговаряме на препоръки; как да се справяме с трудни въпроси, неловка тишина, прекъсвания; как да взимаме решения
 • Преговори: как да участваме в преговори; как да отправяме и отговаряме на оферти; как да изразяваме мнение, съгласие и несъгласие; как да използваме убедителен език; как изразим становище и да се обосновем; как да бъдем директни; как да вземем предвид алтернативи

Езиков фокус на ниво В1+

 • Граматика: времена и времеви структури; модални глаголи; условни наклонения; предлози; броими и неброими съществителни имена; местоимения; пълен и непълен член; количествени определения; преки и непреки допълнения; желания; страдателен залог; подчинени изречения; въпроси; сравнителни и превъзходни степени на прилагателните имена; пряка и непряка реч; both, either, neither, so, nor; каузатив; ing и инфинитив
 • Речник: синоними и антоними; изрази; представки и наставки; думи свързани с професионални умения, мотивация, обучения, интервюта за работа, заплащане, работни условия, молби и откази, бизнес срещи, брифинги, печалба/загуба/баланс, организации, междукултурна комуникация, партньорства, преговори, маркетинг, връзки с клиенти, управление на веригата за доставки, операции, стратегическо планиране, взимане на решения, проблеми и решения, SWOT анализ, управления на знанията, прогнозиране на последици, промени и тенденции, инвестиции, технологии и иновации

Избрани източници

Учебници:

Business Advantage – Intermediate

Intelligent Business – Intermediate

Market Leader – Intermediate

Face 2 Face – Intermediate

Destination B1

Вестници, списания, онлайн източници:

BBC, CNN, The Guardian, Forbes, Inc., New York Times, Wall Street Journal, The Sun, Daily Mail, Business Insider, The Economist, Washington Post, etc.

Ниво B2: Над средни познания

Въведение

Обучението има за цел да развие езиковите умения на учащите се на ниво В2 в основни бизнес области, като организационна култура, управление на проекти, стратегическо планиране, бизнес среда, корпоративна социална отговорност, креативност, иновации и др. Това, което отличава обучението, е фокусът му върху индивидуалните нужди и цели на участниците. То е персонализирано на база на специфичните изисквания на клиента и използва иновативни и практически методи. Обучението също така комбинира различни източници, които включват значими академични публикации, влиятелни книги, настоящи издания на водещи вестници и списания, интерактивни видео и аудио средства.

Теми

 • Бизнес среда
 • Човешки ресурси
 • Организационни култури
 • Управление на проекти
 • Управление на промяната
 • Брандиране и електронен маркетинг
 • Счетоводство и микрофинанси
 • Бизнес етика и корпоративна социална отговорност
 • Стратегическо планиране
 • Креативност и иновации

Умения на ниво В2 (модули)

 • Бизнес кореспонденция: как да комуникираме убедително онлайн; как да участваме в онлайн форуми; как да пишем формални и неформални имейли; как да пишем бизнес резюме; как да подготвяме меморандуми
 • Изграждане на взаимоотношения в и между компании: как да подготвяме представяния и да стимулираме интерес; как да развиваме връзки с клиенти; как да водим неформални разговори по време на външни и международни срещи; как да поддържаме отношения
 • Презентации: как да изнесем презентация и да използваме добри техники; как да обобщаваме информация за презентации; как да въведем нов продукт или проект; как да създадем силно въздействие; как да подготвим ефективни слайдове; как да описваме графики; как да сравняваме и съпоставяме цифри и тенденции; как да анализираме информация; как да анализираме информация; как да направим силно заключение
 • Срещи: как да представим казус; как да подготвим и представим анализ; как да зададем въпроси ефективно; как да планираме цели и задачи; как да използваме убедителен език; как да провеждаме кризисни срещи; как да даваме точни отчети; как да водим записки
 • Преговори: как да изясняваме мнения и чувства; как да преговаряме за увеличаване на заплата; как да представим убедителни аргументи; как да отправяме предложения и контра-предложения; как да стигаме до съгласия
 • Мениджмънт и лидерство: как да управляваме дружествените връзки между компании; как да развием напътствия за екипи на национално и международно ниво; как да създадем стратегически планове; как да подготвим планове за действие; как да наблегнем на приоритети
 • Взимане на решения и разрешаване на проблеми: как да изберем между два или повече договора; как да опишем процеси на взимане на решения и справяне с проблеми; как да разрешаваме недоразумения

Езиков фокус на ниво В2

 • Граматика: времена и времеви структури; would/used to; be/get used to; модални глаголи; условни наклонения; предлози; броими и неброими съществителни имена; пълен и непълен член; количествени определения; so, such, enough, too; желания; контраст (although, in spite of, despite и др.); страдателен залог; каузатив; подчинени изречения; въпроси; сравнителни и превъзходни степени на прилагателните имена; пряка и непряка реч; both, either, neither, so, nor; the causative; ing и инфинитив; would rather, had better
 • Речник: изрази; фразеологични глаголи; сложни съществителни; метафори и идиоми; думи свързани с конкурентни пазари и среди; нива на конкуренция; изграждане на взаимоотношения; потребителски стоки; заплащане и поощрения; преговори; оценка на работата; управление на промяната; управление на проекти; брандиране; счетоводство и микрофинанси; взимане на решения и справяне с проблеми; стратегическо планиране; организационни култури; маркетинг; креативност и иновации

Избрани източници

Учебници:

Business Advantage – Upper-Intermediate

Intelligent Business – Upper Intermediate

Face to Face – Upper Intermediate

Destination B2

Вестници, списания и онлайн източници:

BBC, CNN, The Guardian, Forbes, Inc., New York Times, Wall Street Journal, The Sun, Daily Mail, Business Insider, The Economist, Washington Post, etc.

Откъси от основополагащи книги на:

Dale Carnegie, Sun Tzu, Daniel Goleman, Napoleon Hill, Steven R. Covey, Adam Smith, etc.

Ниво C1 - C2: Напреднали познания

Въведение

Обучението има за цел да развие езиковите умения на учащите се на ниво С1-С2 в основни бизнес области, като международна комуникация и маркетинг, конкуренция, справяне с кризисни ситуации, технологии и иновации, икономика и търговия, социални организации, устойчивост и предприемачество. Това, което отличава обучението, е фокусът му върху индивидуалните нужди и цели на участниците. То е персонализирано на база на специфичните изисквания на клиента и използва иновативни и практически методи. Обучението също така комбинира различни източници, които включват значими академични публикации, влиятелни книги, настоящи издания на водещи вестници и списания, интерактивни видео и аудио средства.

Теми

 • Международен маркетинг
 • Конкуренция
 • Предприемачество
 • Справяне с кризисни ситуации
 • Международна комуникация и аутсорсинг
 • Технологии и иновации
 • Икономика, търговия и финанси
 • Развитие и устойчивост
 • Социални организации

Умения на ниво C1-C2 (модули)

 • Срещи и дискусии: как да обменяме идеи; как да използваме стратегии за напредване в дискусиите; как да анализираме и представяме конкурентноспособността на даден отрасъл; как да се справяме с различен вид критика; как да подготвяме бележки, записки и дневен ред
 • Мениджмънт и лидерство: как да съветваме служителите за управление на времето; как да дадем неформален съвет; как да се справим с кризисни ситуации; как да се справим с конфликти; как да съветваме организации по отношение на ръководството; как да мотовираме персонала; как да правим препоръки; как да разрешаваме недоразумения; как да съветваме компании относно управление на финансов риск
 • Презентации: как да подготвим и изнесем ефективна презентация; как да описваме продукти, услуги, марки и пазари; как да представяме данни (графики, диаграми, и т.н.); как да пишем бележки за слайдове; как да сравняваме стратегии и тактики; как да насърчаваме и отговаряме на въпроси; как да обясняваме иновации; как да представяме тенденции, развития и промени
 • Преговори: как да направим търговска оферта; как да предложим проект; как да използваме стратегии за преговори; как да преговаряме за цени и проблеми
 • Междукултурна комуникация и дейности: как да адаптираме реклама към различни култури; как да позиционираме дадена марка на определен пазар; как да проучим идеи за стартиране на бизнес в друга държава; как да развием правила за международна компания; как да водим успешна междукултурна комуникация
 • Бизнес писане: как да пишем бизнес резюмета; как да подготвяме меморандуми, предложения и доклади; как да оформяме бизнес планове; как да разменяме имейли ефективно; как да напомняме, обясняваме и заявяваме; как да предадем негативна информация и лоши новини в положителна светлина

Езиков фокус на ниво C1-C2

 • Граматика: времена; модални глаголи; условни наклонения; инверсии; страдателен залог и каузатив; непряка реч; свързващи думи
 • Речник: езикови средства за убеждаване и изразяване на контраст; фразеологични глаголи; идиоми; евфемизми; поговорки; игра на думи; puns; метафори и сравнения; думи свързани с глобални пазари; управление на времето; даване на съвети; марки и продукти; конкуренция и сравнение; справяне с кризисни и конфликтни ситуации; междукултурна комуникация; международен аутсорсинг; икономика, търговия, финанси; ръководство; решаване на проблеми и взимане на решения; технологии и иновации; устойчивост; социални организации; предприемачество

Избрани източници

Учебници:

Business Advantage – Advanced

Intelligent Business – Advanced

Face 2 Face – Advanced

Destination C1-C2

Вестници, списания, онлайн източници:

BBC, CNN, The Guardian, Forbes, Inc., New York Times, Wall Street Journal, The Sun, Daily Mail, Business Insider, The Economist, Washington Post, etc.

Откъси от основополагащи книги на:

Dale Carnegie, Sun Tzu, Daniel Goleman, Napoleon Hill, Steven R. Covey, Adam Smith, etc.

Български за чужденци

Ефективен и атрактивен начин да научите български на ниво, подходящо за ежедневния ви живот и работа!

Предлагаме индивидуални курове, базирани на вашата кариера, ниво в организацията и интензитет на общуването ви с българи!

Връзка с нас

За да научите повече за унитеклния ни подход към ученето използвайте формата вдясно, или се свържете с нас по телефон или имейл:

IBTrainings:

e: iliyan.boychev@ibtrainings.net

т: +359896826881

Veehives:

e: vgn4@cornell.edu

т: +359878969021