Ние акцентираме не просто върху Lean мениджмънта, а върху цялостния Lean манталитет в производствената организация. В съвременната сурова от гледна точка на конкуренция действителност оптимизацията на процеси няма алтернатива.

Фокусираме се върху основните принципи в производството и чрез упражняването им ги превръщаме в не само знания, а и умения за участниците в проекта:

  • Производство, отговарящо на нуждите на клиента;
  • Превантивни, а не последващи мерки – акцент върху скоростта и причинителя на дефектите, а не върху техните последствия
  • Минимизиране на загубите и балансиране между време, качество и стойност;
  • Непрекъснато усъвършенстване на процесите;
  • Гъвкавост, но не за сметка на ефективността;
  • Изграждане на продуктивни и дългосрочни взаимоотношения с колеги, доставчици и партньори и концепция за възприеманто им като вътрешни клиенти.

Фундамент в концепцията ни е да осъществим детайлно проучване на бизнеса и устройството на организацията предварително, за да може да се вземат всички специфики.

Обучението по Lean мениджмънт се провежда в серия от определелен брой последователни модули в зависмост от направената диагностика като се набляга над практическия аспект.