Обучения за педагогически екипи

IBTrainings е сертифицирана фирма за обучения и е включена в регистъра на МОН за обучение на педагогически състав. На базата на своите обучения издаваме и необходимите квалификационни кредити.

 

Към кого са насочени обучителните модули на IBTrainings?

 

 • Учители – предучилищно образование
 • Учители – училищно образование
 • Учители – прогимназиален етап
 • Учители – гимназиален етап
 • Ресурсни учители
 • Директори
 • Заместник-директори
 • Ръководител направление ИКТ
 • Педагогически съветници
 • Психолози
 • Възпитатели в общежитие
 • Логопеди
 • Рехабилитатори 

 

Кои теми на обучения предлага IBTrainings?

 

 • Емоционална интелигентност

Трейнингът се фокусира върху емоционалната интелигентност като интелигентност на базата, на която не се страхуваме от емоциите си и не ги потискаме, а напротив – използваме ги и ги приемаме като нормална част от живота си. 

Емоционалната интелигентност отговаря за нашите чувства, емоции, артистични заложби, творчески и пространствени умения. Фокусът попада върху способността на участниците да комуникират успешно, знаейки как да изкажат позицията си, как да заявят желанията си, как да получат желаното и как да заявят позиция. 

Целта на обучението е практическо подобряване на 8-те основни компонента на емоционалната интелигентност – себепознание и точна самооценка, осъзнатост, самоувереност, самоконтрол, приспособимост, креативност и ангажираност. 

Фундамент в концепцията ни е да диагностицираме организацията предварително, за да може да се вземат всички специфики и детайли под внимание. 

 

 • Изграждане и поддържане на лична мотивация

Трейнингът се фокусира върху индивидуалните източници на мотивация. Тя е в основата на повишена ефективност и качество на работния процес. 

Мотивацията отговаря за нашите чувства, емоции, заложби, творчески и пространствени умения. Фокусът ще падне върху способността на участниците да комуникират успешно, знаейки как да изкажат позицията си, как да заявят желанията си, как да получат желаното и как да заявят пози- ция. 

Целта на обучението е да се осъзнае, че в днешната трудна и динамична реалност мотивацията е лична отговорност, а обучението ще провокира участниците да идентифицират личните си компоненти на самозадвижване и желание за работа и постигане на резултати. 

Фундамент в концепцията ни е да диагностицираме организацията предварително, за да може да се вземат всички специфики и детайли под внимание. 

 

 • Презентационни умения

За да става един професионалист в сферата, в която работи все по-добър, той или тя трябва да се адаптира и да умее да работи, съобразявайки се с нарастващата динамика. Другият компонент е да изгради свой собствен стил и поведение, чрез които да печели авторитет. 

Целта на тренинга по Презентационни умения е да се повишат уменията за предаване на посла- ния пред аудитория. В същото време фокус ще падне върху справянето с напрежение и стрес при комуникация пред аудитория. 

Сферата на образованието е фундамент за просперитет на всяко едно общество и неговите/нейните членове. Нашата концепция е да стимулираме и предразположим участниците в обучението, които са стълбовете на това общество, по начин, по който те да надградят представянето и презентационните си умения до нивото на потенциала си. 

След преминаване на това обучение участниците ще са придобили подходи и нагласи, които ще ги издигнат на по-високо ниво. Фундамент в концепцията ни е да диагностицираме организацията предварително, за да може да се вземат всички специфики и детайли под внимание. 

 

 • Управление на промяната

За да става един професионалист в сферата, в която работи все по-добър, той или тя трябва да се адаптира и да умее да работи, съобразявайки се с нарастващата динамика. Другият компонент е да изгради свой собствен стил и поведение, чрез които да печели авторитет. 

Целта на тренинга по Управление на промяната е да се предаде и да бъдат дискутирани практически знания и умения, които да се превърнат в устойчиви навици. Сферата на образованието е фундамента за просперитет на всяко едно общество и неговите/нейните членове. 

Нашата концепция е да стимулираме и предразположим участниците в обучението по начин, по който те да надградят представянето си до нивото на потенциала си. 

След преминаване на това обучение участниците ще са придобили знания, които ще ги издигнат на по-високо ниво. Фундамент в концепцията ни е да диагностицираме организацията предварително, за да може да се вземат всички специфики и детайли под внимание. 

 

 • Умения за разрешаване на конфликти

Модулът ще разгледа конфликтите в дълбочина и ще подходи към тях не просто като разрушително явление, а като ново начало. Целта ще бъде да се подобри индивидуалната и екипна нагласа и те да бъдат възприети като източник на възможности, а не само на стрес.

Ще бъде приложен фокус върху основните компоненти, водещи до ефективно поведение преди, по време и след конфликта – емоционална интелигентност, търпение, бърза мисъл и реакция, активно слушане и креативен подход.

В обучението ще се разгледат детайлно приложенията на конвенционална и емоционална инте- лигентност, владеенето и контрола над емоциите, същността на аналитичните умения и справянето с възражения, както и причините за конфликти и подхода за извличане на ползи от тях.

Фундамент в концепцията ни е да диагностицираме организацията предварително, за да може да се вземат всички специфики и детайли под внимание.

 

За по-подробна информация относно обученията и тяхната организация се свържете се нас!