Целта на обучението по организационен дизайн е да се демонстрират същността и компонентите на организационния дизайн и на тази база да могат да подхожда аналитично при създаване или модифициране на организационния дизайн и структура на организацията.
Акценти в обучението:
– Същност, компоненти и елементи на организационния дизайн;
– Типове структури, взаимоотношения и зависимости;
– Лидерство и организационен дизайн;
– Ресурси и ефективност;
– Управление на промяната и оптимизиране на организационния дизайн

– Организационен дизайн и структура в съвременната реалност