IBTrainings е компания, която разрешава успешно реални проблеми и развива екипи, за да достигнат своя пълен потенциал. Настоящият материал представлява реален казус от А до Я за фирма за спортни дрехи с обекти в няколко от големите български градове.. Нейното име няма да бъде споменавано. За по-лесно можем да я наричаме компания „А“

Създадохме комплексен проект с продължителност от 8 месеца. Повече за поставените цели, етапите на развитие и резултатите ще научите, ако прочетете статията.

Организационен път на проекта

След кратка първоначална комуникация между IBTrainings и мениджър в компания „А“ се проведе първа среща. Основен резултат от нея е поставянето на рамката и запознаването с казуса от страна на възлагащата компания и конкретизирането на целите и търсените резултати от страна на изпълняващата страна. Беше необходима и втора среща с цел конкретизиране на проекта.

Основни цели на проекта

Следните ключови цели бяха изведени:

 1. Надграждане на уменията за ефективно лидерство у управителите на физически магазини на компания „А“;
 2. Ускоряване на трансформацията от оперативен към лидерски подход;
 3. Подобрено разбиране за цялостното управление на представянето на екипите;
 4. Изграждане на навици за делегиране и контрол;
 5. Установяване на модели за даване на обратна връзка и мотивация.

Етапи на изпълнение на проекта

Проектът преминава през четири основни етапа, включващи конкретни активност:

Осъществена е финална проектна среща с мениджмънт на фирма „А“ за анализ на проекта, измерване на предварително съгласувани показатели и препоръки за работа в краткосрочен и средносрочен план.

Резултати от проекта

За да е успешно едно подобно начинание, то следва да постигне конкретни резултати. В случая те могат да бъдат поставени в следните две категории:

Измерими резултати

 1. Ръст на продажбите за периода месец 1 – месец 8 в сравнение със същия период предходната година – 19.8 %;
 2. Текучество на управители за периода месец 1 – месец 8 – 14 % (1 заменен управител от 7). За същия период през предходната година – 42 %. Или 28% в полза на подобрението.
 3. Общо текучество на персонал от всички магазини – 11 %. За същия период през предходната година – 25 %.
 4. Запазване на възходящ ръст на основни показатели (трафик, конверсия, средна сметка, бр. покупки на транзакция, нови клиенти и брой завръщащи се клиенти) в условия на Ковид 19

Неизмерими резултати

 1. Подобрено разбиране за същността на мениджмънта, ролите и отговорностите на лидера;
 2. Изграждане на здравословна дистанция и авторитет;
 3. Надградени умения за приоритизиране, делегиране и контрол;
 4. Идентифициране и работа с индивидуални мотивационни стимули на членовете на екипите.

На база на тези резултати с лекота можем да заключим, че проектът е бил успешен. Нека видим защо.

Причини за проектен успех

 1. Акцент върху качеството на изпълнението и предварителната подготовка;
 2. Ясно дефинирани ключови индикатори за успешно изпълнение;
 3. Ясно дефинирана екипна цел, план на проект, както и етапите в него;
 4. Адаптиран и съобразен с регионалните особености и клиенти подход;
 5. Типа взаимоотношения, изградени между участници и екип обучители. Базирани на здравословна дистанция, включващи професионализъм и доверие;
 6. Позициониране на IBTrainings по начин, по който обучителите да бъдат възприети като източник на ползи и продуктивност, а не на напрежение (особено по време на съвместните работни смени)

Ако и Вие искате да станете част от успешните бизнес примери, то свържете се с нас на следните координати:

Телефон: +359 89 682 881

Контактна форма

LinkedIn

Facebook

Заедно можем повече!